1950. március
Magyar Filmhíradó10.
Magyar sztahanovisták I. kongresszusa 2130 megtekintés, 0 hozzászólás, 5 megosztás
Több filmhír ebből a híradóból:
1

Adatlap

Inzertszöveg:
Elhangzó szöveg: 1950. február. Megindult az ötéves terv, a magyar nép hozzákezdett a szocializmus építéséhez, és e hatalmas építőmunka során kibontakozott az új Magyarország képe, az élet szebb és vidámabb lett. A nagy Sztálin tanítása szerint, ha vidáman él az ember, jobban megy a munka is. Így született ezer és ezer újítás, iparunk, technikánk erős fejlődésének az ipar az egész forradalmasításának egyik alapfeltétele. A Szovjetunió újra segített. Legkiválóbb dolgozóit, a sztahanovistákat küldte el hazánkba, hogy munkamódszereik átadásával, tapasztalataikkal segítsék szocializmust építő népünket. Első sztahanovistáink kezdeményezését egyre többen követték, és elindult győzelmes útjára Magyarországon is a sztahanovista mozgalom, Sztálin szavaival, a munka győzhetetlen hadserege. Az első győzelmek után fejlődni, szélesedni kezdett a mozgalom, míg elért első döntő állomásához, az első kongresszushoz, az ország legkiválóbb, legöntudatosabb dolgozóinak országos találkozásához. A munkásmozgalom sok évtizedes harcában jelentős szerepet töltött be a Vasas székház nagyterme. Itt gyűltek össze a magyar sztahanovisták, hogy megtárgyalják feladataikat, meghallgassák a párt, dolgozó népünk vezetőit és a kongresszusra érkezett vendégeket. Harustyák József a Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöke megnyitója után Apró Antal, főtitkár mondott beszédet. Beszédében megemlékezik sztahanovistáink kiváló eredményeiről, de mindjárt hozzá is teszi. "Sztahanovistáink nem elégedhetnek meg azzal, hogy egyénileg értek el jelentős eredményeket, és sokan közülük normájukat több száz vagy több ezer százalékra teljesítették. A sztahanovista mozgalom nem öncélú mozgalom. Célja nem az, hogy csak egyesek érjenek el nagy eredményeket, rekordokat, hanem az, hogy általános emelkedés következzen be. Számos budapesti és vidéki nagyüzem és bánya dolgozói országunk fölszabadulásának ötödik évfordulójára, április negyedikének több és jobb munkával való megünneplésére a verseny kiszélesítését javasolja. A sztahanovisták országos tanácskozásán résztvevők számára nincs megtisztelőbb feladat, mint minden tudásukkal és erejükkel részt venni ebben a mozgalomban, hogy ezzel is kifejezzük hálánkat és szeretetünket a szovjet hősök iránt, akik vérüket hullatták szabadságunkért." Vegyil kohómérnök a Szovjetunió tudományos akadémiájának alelnöke sok éven át gyűjtött tapasztalataiból ad át a magyar sztahanovistáknak. Szaktekintélye túlnőtt a Szovjetunió határain. Nagyszerű példája a munkásosztállyal együttdolgozó tudósnak. Dubjaga textilmunkásnő azért látogatta végig az elmúlt napokban textilgyárainkat, hogy munkamódszereit a gyakorlatban is átadja. Felszólalásában a Szovjetunió valamennyi textilmunkásának baráti üdvözletét tolmácsolja. Zsuravjov vasöntő a béke megvédésének nagy feladatáról beszél. Hangsúlyozza, a szocializmust csak békében lehet építeni. A sztahanov mozgalom pedig csak békében virágozhat. Ezek a dolgozók készek arra, hogy a békés építőmunkát minden eszközzel megvédjék. Fanyin mozdonyvezetőt már megismerte a magyar nép. Ő volt, aki megmutatta a hitetlenkedőkkel szemben, a mozdonyvezetésben is gyümölcsöztetni lehet a sztahanovista tapasztalatokat. Példamutatása nyomán indult, és erősödik vasutasaink sztahanov mozgalma. Lengyel József mozdonyvezető az ötszáz kilométeres mozgalom elindítója. "?politikai osztályunk segítségével a szovjet vasutasok példájára és az ő tapasztalataikat átvéve, Fanyin elvtárstól elindítottam az első ötszáz kilométeres vonatot, hogy ezzel is bebizonyítsam mint kommunista harcolok pártunk vezetésével a Szovjetunió oldalán a békéért." Moharita Sándorné, a Kistext fűzőnője szólalt fel: "Nekünk, sztahanovistáknak, az eddig elért eredményekkel megelégednünk nem szabad. Tovább kell fejleszteni tudásunkat, mert aki félúton megáll, az a szocializmus felépítésében nem vesz részt. Nekünk pedig az a célunk, hogy a szocializmust minél előbb valósítsuk meg." Muszka Imre az ország legjobb esztergályosa beszámol a Szovjetunióban szerzett tapasztalatairól. "Ahol rengeteget tanultam elvtársak, és megismertem az új típusú embert, a szovjet embert, a sztahanovistákat. Mert nem elégséges az elvtársak, hogyha mi a tudásunkat megőrizzük magunkban, nem adjuk át senkinek, hogy egy primadonna legyen egy üzemben elvtársak, ezzel nem tudjuk az ötéves tervünket, úgy ahogy célul tűzte ki pártunk és saját magunknak mi is, hogy négy év alatt azt sikeresen be tudjuk fejezni elvtársak." Gerő Ernő elvtárs a sztahanovista mozgalom feladatairól beszélt. "Kedves elvtársak, tisztelt országos tanácskozás. A sztahanov mozgalom Magyarországon alig néhány hónapos múltra tekinthet vissza. Kirobbantotta, vulkanikus kitörés módjára a felszínre hozta ezt a mozgalmat. A nagy Sztálin neve mindnyájunk számára a legdrágább, legszeretettebb név ? Éljen Sztálin! Éljen Sztálin! Éljen Sztálin! A sztahanov mozgalom létrejötte Magyarországon bizonyítja, a szocialista gazdasági rend fölényét, a kizsákmányoláson alapuló tőkés gazdasági renddel szemben. Bizonyítja Lenin, Sztálin tanításának győzhetetlenségét, bizonyítja pártunk, a Magyar Dolgozók Pártja politikai irányvonalának helyességét, és azt, hogy ezt az irányvonalat és ennek helyességét országunk milliós dolgozó tömegei elismerik, magukévá teszik. A munkaverseny és a sztahanov mozgalom kifejlődése útján még inkább meggyorsul előrehaladásunk a szocializmus építésének útján." Panyi Ferencné is a szovjet sztahanovisták példáján indult el az új normák felé, de vele együtt valamennyi magyar sztahanovista tudja, szovjet tapasztalatok nélkül sohasem születhetett volna meg hazánkban is ez a mozgalom. Felvidulnak az arcok, amikor úttörőink díszküldöttsége vonul be a terembe. Sok százezer fiatal képviseletében az újpesti általános iskola úttörője, Messinger Péter beszél: "A magyar úttörők nevében forró szeretettel üdvözöljük a sztahanovisták első országos tanácskozását. Mi tudjuk, hogy mit jelent ez a szó, sztahanovista. Azt jelenti, hogy a legjobb munkás, aki a legtöbbet és a legjobban dolgozik miértünk, az ötéves tervért, hazánkért. Nemcsak a kezével és a fejével dolgozik, hanem a szívével is." Kovács János a Standard ifjú munkása a pártnak köszönheti, hogy a Komszomol nyomdokain elindulhat az új munkaverseny arcvonalába: "Most itt van az ideje annak, hogy mi fiatalok bebizonyítsuk, teljesítjük a feladatot, amelyet a párt ránk bízott. Vállaljuk, hogy minden erőnkkel, minden tudásunkkal azon leszünk, hogy a munkaverseny élére kerüljünk, és valóban a szocializmus építésének rohamcsapatává váljunk. És mi fiatalok ezt meg is valósítjuk, mert ezt várja el tőlünk a mi szeretett pártunk. Erre nevelt bennünket a mi drága apánk és bölcs tanítónk, Rákosi elvtárs." Most minden arc egy irányba figyel. Az előadói emelvénynél Rákosi elvtárs áll. Az ő beszédei határkőként állanak népi demokráciánk fejlődésének útján. Sztahanovista dolgozóink tudják ezt, most is tőle várják az útmutatást, mely új sikerek, új győzelmek felé vezet. "Kedves elvtársak! A magyar sztahanovisták első országos találkozása befejezés előtt áll. Aki végighallgatta a két nap tanácskozásait, annak számára világos, hogy egy hatalmas mozgalom van itt kifejlődőben, mely szocialista építésünk, ipari termelésünk, közlekedésünk minden ágára kiterjed, és át fog menni a mezőgazdaságra is, abban a mértékben, ahogy a szocialista termelés ott is elterjed. Csak a szocializmusban lehetséges a sztahanovi munkamódszer, melyben a munkás egyéni, gazdasági érdeke, életszínvonalának és keresetének emelése egybevág a köz érdekével, a szocializmus építésével. A mi eredményeink biztatóak és sokat ígérőek, de a Szovjetunió eredményeihez képest bizony mi még gyerekcipőben járunk. És sokat kell fejlődnünk, ha utol akarjuk őket érni. Amit eddig elértünk, azt túlzás nélkül mondhatjuk, csigatempó ahhoz képest, ami még előttünk áll. A szocializmus a korlátlan lehetőségek hazája. Amikor tavaly ősszel elhatároztuk, hogy gyökeresen változtatunk eddig módszereinken és a téli hónapokban is továbbfolytatjuk az építkezést, akkor a régihez húzó elvtársak egy része aggódva kérdezte tőlünk, jó-jó, de hol van az építkezésben a fölső határ? Erre én azt válaszoltam, a fölső határ az égbolt. Ezért tervezünk mi bátran, merészen. És innen üzenem minden magyar sztahanovistának, munkásújítónak, ésszerűsítőnek, kezdeményezze meg bátran, legyenek nagy vonalúak, ne féljenek az új utaktól, az új kísérletektől, mert mögöttük áll teljes erejével az egész magyar kommunista mozgalom, a magyar dolgozók pártja és mögöttük áll kimeríthetetlen gazdasági és tapasztalati fegyvertárával a hatalmas Szovjetunió. Járjanak tovább is az élen, és odaadó jó munkájukkal mutassák tovább az utat népünk boldogulására és fölvirágoztatására, békénk védelmére, a szocializmus teljes győzelmére." Éljen Rákosi! Este a Parlamentben a párt központi vezetősége és a minisztertanács fogadást rendezett az első országos tanácskozás országos résztvevőinek. Felejthetetlen élményt nyújtott mindenkinek ez a meleg, vidám hangulatban töltött este. Másnap pedig tapasztalatokban meggazdagodva térnek vissza munkahelyeikre. Valamennyien megfogadják, élére állnak az április negyedikén kezdődő munkaversenynek. A kongresszus megmutatta, a munka most már becsület és dicsőség dolga lett, és azt, hogy sztahanovistáink új kezdeményezéseikben bányákban, kohóknál, építkezésnél és a gépek mellett nemcsak a hazai dolgozók százezreire számíthatnak, de itt van velünk felmérhetetlen gazdag tapasztalatával a hatalmas Szovjetunió és a nagy Sztálin.
Kivonatos leírás: Rövid összeállítás az előző hónapok felvételeiből: füstölgő gyárkémények, vasöntés, esztergálás, cséve, szövőnő. A Vasas székház kongresszusi terme a küldöttekkel. Az emelvényen látható többek között Révai József és Rákosi Mátyás. Harustyák József, a Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöke megnyitja a kongresszust /hangja nem hallható/. Apró Antal főtitkár beszédet mond a sztahanovisták mozgalmáról /szinkron/. Bárgyin kohómérnök, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának alelnöke hozzászól a kongresszus anyagához /néhány mondat oroszul is hallható/. Dubjága textilmunkásnő is felszólal /hangja nem hallható/. Zsuravljov vasöntő a béke megvédéséről beszél /hangja nem hallható/. Pányin mozdonyvezető a szónoki emelvényen. Lengyel József mozdonyvezető a szovjet vasutasok példamutatásáról beszél /szinkron/. Moharita Sándorné, a Kistext fűzőnője a sztahanovisták munkájának továbbfejlesztéséről beszél /szinkron/. Muszka Imre, az ország legjobb esztergályosa beszámol a Szovjetunióban szerzett tapasztalatairól /szinkron/. Gerő Ernő a sztahanovista mozgalom feladatairól beszél /szinkron/. Mellette Vas Zoltán ül. Sztálin nevének elhangzásakor a hallgatóság ütemes tapsba kezd. Panyi Ferencné sztahanovista a szovjet példáról /hangja nem hallható/. Marosán György a hallgatók között. Díszbe öltözött úttörők virággal köszöntik a résztvevőket az emelvényen. Meszinger Péter úttörő társai nevében üdvözli a kongresszus tagjait /szinkron/. Kovács János, a Standard ifjúmunkása a szónoki emelvényen /hangja nem hallható/. Rákosi nevének elhangzásakor a tömeg "Éljen Rákosi!"-t kiált, miközben ütemesen tapsol. Rákosi Mátyás elmondja beszédét, amelyben útmutatást nyújt a sztahanovistáknak /szinkron/. Vas Zoltán, Kovács István a hallgatók között . A hallgatóság soraiban többen jegyzetelnek. Beszéde végén a közönség hosszan ünnepli. A Parlamentben rendezett állófogadáson egymással beszélgetnek a meghívottak. Gyárakat ábrázoló képek korábbi híradókból. Sztálin gipszszobra.
Kapcsolódó témák: -
Szakmai címkék: -
Kapcsolódó helyek: -
Személyek: -
Nyelv:magyar
Kiadó:
Azonosító:mvh-50-10-01

Címkék

-

Hozzászólások

Ehhez a filmhírhez még nem érkezett hozzászólás.
Új hozzászólás (1000/0 karakter)
Ha a filmhírrel kapcsolatban szeretné közzétenni véleményét, kérjük,
regisztráljon, vagy lépjen be az oldalra.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem