Felhasználói jogok

1. A Szolgáltató

A www.filmhiradokonline.hu oldal üzemeltetője a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum Igazgatóság (Magyar Nemzeti Filmarchívum) (a továbbiakban: Szolgáltató). A Szolgáltató Magyarországon bejegyzett központi költségvetési szerv (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/E., képviseli: Ráduly György igazgató, e-mail: info@filmarchiv.hu, telefonszám: +36 1 394 1322).
A szolgáltatás használatával a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Felhasználási feltételeket.
Jelen Felhasználási feltételek jelentik az Ön (továbbiakban: Felhasználó) és a Szolgáltató között létrejött szerződést, amelynek feltételei irányadóak a regisztrációhoz nem kötött és a regisztrációhoz kötött szolgáltatások használatára vonatkozóan. A szolgáltatások igénybevétele ingyenes. A Szolgáltatóval szemben bármilyen igényérvényesítés és kommunikáció magyar nyelven történhet.

2. A Szolgáltatás

A Szolgáltató tartalomszolgáltatást (2.1) és közvetítőszolgáltatást (2.2) végez.
2.1. A Szolgáltató ingyenesen hozzáférhető tartalomszolgáltatást végez. A szolgáltatás egy online videónéző szolgáltatás. Ennek keretén belül a tartalmakat különböző módokon tudja elérni és lejátszani a felhasználó: a keresésen és szűrésen kívül időgép, címkefelületek, toplisták, ajánlók és a tematikus menü használatával böngészhet a felhasználó a filmhíradók, illetve a filmhírek között. A filmhíreket meg tudja osztani, be tudja ágyazni és el tudja küldeni. A felhasználó az egyes filmhírekhez kapcsolódó adatlapokhoz, ajánlókhoz, toplistákhoz hozzászólásokhoz és címkékhez hozzáfér.

Beágyazás

A filmhírek beágyazása elsősorban közismereti, oktatási, kutatási célokat szolgálhat. A filmhírek azonos helyen történő, tömeges beágyazását a szolgáltató nem támogatja. A filmhírek beágyazása közvetve jövedelemszerzés céljára nem használható, illetve az kereskedelmi jellegű nem lehet.

Elküldés

A filmhírek a felhasználó által egyedileg meghatározott címzettek részére e-mailen keresztül történő továbbítása.
A Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott szolgáltatása információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül. A szolgáltatás az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban elektronikus kereskedelmi törvény) 2. § f. pontjának minősül.
2.2. A Szolgáltató közvetítőszolgáltatást is végez. A honlapon a regisztrált felhasználók hozzászólásaihoz, véleményéhez, címkék elhelyezéséhez a Szolgáltató lehetőséget és tárhelyet biztosít. A regisztrált felhasználók a filmhírekhez és egyéb szerkesztett tartalmakhoz hozzászólhatnak, teljes filmhíradók azonban nem kommentálhatók. A hozzászólás mértékét a Szolgáltató 1000 karakterben korlátozza. A regisztrált felhasználók címkéket készíthetnek.
A jelen pontban meghatározott szolgáltatás a hatályos magyar jogszabályok szerint közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató olyan közvetítő szolgáltató, aki információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, amely az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás), illetve az információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás).

3. A szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatások igénybevétele kétszintű:
1. Bárki regisztráció nélkül látogathatja a honlapot, kereshet a honlapon és lejátszhatja az általa kiválasztott filmhíradót vagy annak egy részletét, a filmhírt. Az általa kiválasztott filmhíreket közösségi oldalakon megoszthatja, beágyazhatja más honlapokon, blogokon, illetve elküldheti e-mailben. A filmhírekhez kapcsolódó ajánlókhoz, toplistákhoz, hozzászólásokhoz hozzáfér. A Kapcsolat oldalon keresztül az oldal szerkesztőivel e-mailben kommunikál.
2. A regisztráció személyes adatok megadásával jár. A regisztrált felhasználó jogosult a honlapon közzétett tartalomhoz hozzászólni, véleményét kifejezni, címkéket elhelyezni.
Az adatkezelésre vonatkozóan kérjük, tekintse meg az Adatvédelmi tájékoztatót.

4. A szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása, megszüntetése

A filmhiradokonline.hu honlap látogatásával és egyéb szolgáltatásainak igénybevételével a felhasználó a Felhasználási feltételeket elfogadja. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást bármikor indokolás nélkül megszüntetni, illetve felfüggeszteni. A Szolgáltató kizár bármilyen, a szolgáltatás felfüggesztéséből, vagy megszüntetéséből eredő felelősséget.
Amennyiben a szolgáltatás felhasználása a szolgálatás vagy a Szolgáltató céljaival ellentétes, úgy a szolgáltató egyedi felhívás alapján kötelezheti a felhasználót a szolgáltatás megfelelő igénybevételére. Így különösen, a filmhírek eltávolítására kötelezheti a szolgálató a felhasználókat, amennyiben a felhasználó azokat jogosulatlanul ágyazza be, illetve oszja meg más oldalakon.
A Szolgáltató jogosult a honlap szolgáltatásainak igénybevételét meghatározott időre vagy véglegesen, indokolás és külön tájékoztatás nélkül megtiltani azon felhasználók számára, akik jelen Felhasználási feltételeket nem tartják be.
Így különösen, ha a filmhíreket a felhasználó, a szolgáltató írásbeli felszólítását követően is tömegesen beágyazza, illetve azokat közvetlenül jövedelemszerzés céljára használja fel.

5. Tartalomszolgáltatás

A Szolgáltató a honlapon elhelyezett tartalmat (akár a 2.1. akár a 2.2. pontban meghatározott tartalomra vonatkozóan) jogosult bármikor egyoldalúan meghatározni, a tartalom egyes elemeit bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül időszakosan vagy véglegesen eltávolítani.

6. Linkek

A filmhiradokonline.hu honlapon szereplő egyes hivatkozások, linkek, egyes esetekben más tartalomszolgáltatók honlapjaira mutatnak. Ezen oldalak adatkezelési gyakorlatáért, valamint tartalmáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

7. A felhasználói tartalom

A felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a Szolgáltató honlapján közzétesz, különösen ideértve a 2.2 pont alatt meghatározott hozzászólásokat, a személyes adatokat stb.
A Szolgáltató kizárólag a honlap rendeltetésszerű használatára ad lehetőséget. A felhasználó a hozzászólás közzétételével korlátlan, de nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Szolgáltatónak, amit a Szolgáltató jogosult harmadik személyre átruházni. A felhasználási jog megszerzésének ellenértéke a honlap ingyenes használatának lehetősége.

8. A felhasználói tartalom eltávolítása

A Szolgáltató a véleménynyilvánítás szabadságát tiszteletben tartja. A véleménynyilvánítás joga igen széleskörű, azonban nem korlátlan jog. A Szolgáltató a magyar jogszabályoknak megfelelően biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát, ugyanakkor felelőssége kizárása érdekében a jogsértő, valamint harmadik személy jogát vagy jogos érdekét sértő tartalmat eltávolítja, illetve hozzáférhetetlenné teszi rendszerében. A Szolgáltató bármikor jogosult a téves, hibás vagy jogsértő címkéket eltávolítani.
A Szolgáltató minden értesítés nélkül – utólagos moderáció keretei között - jogosult eltávolítani az olyan tartalmakat, amelyek jogellenesnek minősülnek, amelyekről alappal feltételezheti, hogy bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sértheti, különösen, amelyek szerzői jogot sértenek, illetve a jelen Felhasználási feltételekbe ütköznek, valamint amelyek nem felelnek meg a honlap használata során kialakult etikai normáknak.
A tartalom eltávolítását alapozzák meg különösen – de nem kizárólagosan – az alábbiak:

1. a honlap technikai rombolása;
2. más felhasználók zaklatása;
3. kéretlen elektronikus kommunikáció létesítése, továbbítása;
4. hirdetések közzététele a felhasználói tartalomban;
5. bárkinek a személyes adataival, szerzői jog által védett alkotásaival való visszaélés;
6. más személy személyes adatainak nyilvánosságra hozatala annak hozzájárulása nélkül;
7. olyan hozzászólások közzététele, amelyek sértik másnak a személyhez fűződő jogait, így különösen a magánélethez, az emberi méltósághoz fűződő jogát;
8. olyan anyagok hozzáférhetővé tétele, amelyek sértik más ember szellemi alkotáshoz, így a szerzői joghoz fűződő jogát;
9. olyan anyagok hozzáférhetővé tétele, amelyek üzleti titkot sértenek;
10. jogellenes tartalom közzététele;
11. rémhír terjesztése, hamis és félrevezető információ hozzáférhetővé tétele.
Amennyiben az eltávolított tartalommal kapcsolatban kérdése van, kérjük, írjon e-mailt az info@filmarchiv.hu e-mail címre.

9. A felhasználó törlése

A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el a Felhasználási feltételeket. Azok a felhasználók, akik megsértik a Felhasználási feltételeket, illetve olyan tevékenységet végeznek, amellyel más felhasználót zaklatnak, jogát vagy jogos érdekét sértik, vagy a Neumann Kft. működését technikailag vagy a közösségi normák megsértésével veszélyeztetik, a Neumann Kft. jogosult azonnal törölni a rendszerből.

10. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

A Szolgáltató nem ellenőrzi a szolgáltatásban megjelenő felhasználói tartalmat és a honlapról linkeken keresztül elérhető más szolgáltató honlapjának jogszerűségét.
A Szolgáltató nem tehető felelőssé, ha harmadik fél jogosulatlanul használja fel a felhasználó által az oldalra feltöltött tartalmat.
A felhasználó a Szolgáltató honlapját saját felelősségére használja.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlapon elhelyezett azon információkra vonatkozóan, amelyet a Szolgáltató eszközeivel, de a felhasználók hoznak létre. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a felhasználók által tanúsított magatartásért.
A hatályos magyar jogszabályok értelmében a Szolgáltató nem felel a felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért. A Szolgáltató nem változtatja meg a felhasználói tartalmakat. A felelősség kizárása érdekében a Szolgáltató haladéktalanul eltávolítja az adott felhasználói tartalmat (hozzászólást, illetve a felhasználó által közzétett egyéb tartalmat), amennyiben tudomást szerez arról, hogy a közvetített tartalom jogellenes, a jelen Felhasználási feltételekbe ütközik, illetve amennyiben tudomást szerez arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti.
A Szolgáltató nem felel az eltávolítással okozott kárért sem a felhasználó, sem harmadik személy felé.
A felhasználó köteles a Szolgáltatót kártalanítani bármely harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a szolgáltatás használatával összefüggő vagy az abból eredő követelésből ered.
A Szolgáltató jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt; az ezzel okozott esetleges kárért semmiféle felelősséget nem vállal.
A szolgáltatásból eredő jogvitát megpróbáljuk békés úton rendezni. Amennyiben úgy érzi, hogy jogai sérülnek, írjon levelet a Szolgáltató székhelyére. Amennyiben a jogvitát nem sikerül békés úton rendezni, akkor a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékes, hatáskörtől függően.

10. Értesítések

A Szolgáltató a Felhasználási feltételekben, az adatkezelésben és a szolgáltatásokban bekövetkezett változásokról a felhasználókat a honlapon közzétett hirdetményben értesíti.
Amennyiben bármilyen kérdése van a szolgáltatással kapcsolatban, kérjük, küldjön levelet a info@filmarchiv.hu e-mail címre vagy postai úton a székhelyre.
Amennyiben jogsértést vélelmez a honlapon, kérjük, a info@filmarchiv.hu e-mail címen jelezze.

11. A Felhasználási feltételek és az Adatvédelmi tájékoztató módosítása

A felhasználók kötelesek az Felhasználási feltételeket és az Adatvédelmi tájékoztatót (http://www.filmhiradok.nava.hu/adatvedelem) időről időre áttanulmányozni. A Felhasználási feltételek és az Adatvédelmi tájékoztató módosítása esetén, az azok hatályba lépését megelőző öt napon belül megjelenik az „új” felirat. Amennyiben a felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató az érvényes Felhasználási feltételek nyilvánosságát folyamatosan biztosítja.

12. Vonatkozó jogszabályok

A Szolgáltató működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. törvény vonatkozik.
Jelen Felhasználási feltételek 2009. november 5. napjától visszavonásig érvényesek.

Címkék

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem